file in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file in.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • file in

    enter by marching in a file

    Antonyms: file out

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).