file virus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file virus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file virus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file virus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file virus

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập tin