filefish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filefish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filefish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filefish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • filefish

    narrow flattened warm-water fishes with leathery skin and a long file-like dorsal spine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).