file round nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file round nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file round giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file round.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file round

    * kỹ thuật

    giũa tròn