data file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data file.

Từ điển Anh Việt

 • data file

  (Tech) tập tin dữ liệu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • data file

  * kinh tế

  tệp dữ liệu

  * kỹ thuật

  tài liệu

  tập dữ liệu

  toán & tin:

  tệp

  tệp dữ liệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • data file

  Similar:

  file: a set of related records (either written or electronic) kept together