datamart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datamart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datamart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datamart.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • datamart

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    datamart