data disc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data disc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data disc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data disc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • data disc

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đĩa dữ liệu