data set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data set.

Từ điển Anh Việt

 • data set

  (Tech) tập hợp dữ liệu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • data set

  * kinh tế

  tập hợp số liệu

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bộ dữ liệu

  tập (hợp) dữ liệu

  điện tử & viễn thông:

  máy dữ liệu

  thiết bị dữ liệu