data-uot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data-uot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data-uot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data-uot.

Từ điển Anh Việt

  • data-uot

    số liệu ra