data code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • data code

    * kỹ thuật

    mã dữ liệu