data menu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data menu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data menu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data menu.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • data menu

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thực đơn dữ liệu