data-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data-out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • data-out

    * kỹ thuật

    dữ liệu xuất

    toán & tin:

    số liệu ra