data jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • data jack

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ổ cắm dữ liệu