data tag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data tag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data tag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data tag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • data tag

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thẻ dữ liệu