database nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

database nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm database giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của database.

Từ điển Anh Việt

 • database

  (Tech) kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu [TN]

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • database

  * kinh tế

  ngân hàng dữ liệu

  * kỹ thuật

  cơ sở dữ liệu

  kho dữ liệu

  sở dữ liệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • database

  an organized body of related information