database directory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

database directory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm database directory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của database directory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • database directory

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thư mục DATABASE