database application remote interface [ibm] (dari) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

database application remote interface [ibm] (dari) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm database application remote interface [ibm] (dari) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của database application remote interface [ibm] (dari).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • database application remote interface [ibm] (dari)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao diện đầu xa của ứng dụng cơ sở dữ liệu