data nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data.

Từ điển Anh Việt

 • data

  /'deitə/

  * danh từ

  số nhiều của datum

  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

 • data

  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

 • Data

  (Econ) Số liệu, dữ liệu.

  + Các quan sát về độ lớn của các hiện tượng kinh tế như THU NHẬP QUỐC DÂN, THẤT NGHIỆP, MỨC GIÁ BÁN LẺ…

 • data

  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu

  all or none d. dữ kiện lưỡng phân

  ana logue d. số liệu liên tục

  basal d. dữ kiện cơ sở

  coded d. dữ kiện mã hoá

  correction d. bảng hiệu chỉnh

  cumulative d. tk số liệu tích luỹ

  experimental d. số liệu thực nghiệm

  graph d. số liệu đồ thị

  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]

  input d. dữ liệu vào

  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp

  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số

  observed d. số liệu quan sát

  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính

  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên

  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng

  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo

  sensitivity d. dữ kiện nhạy

  tabular d. dữ kiện dạng bảng

  test d. số liệu thực nghiệm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • data

  * kinh tế

  dữ kiện

  dữ liệu

  số liệu

  tư liệu

  * kỹ thuật

  chi tiết

  chỉ tiêu

  dữ kiện

  dữ liệu

  kỳ hạn

  ngày tháng

  số liệu

  tài liệu

  tham số

  thời đại

  thời kỳ

  thông số

  y học:

  dữ kiện, dữ liệu

  cơ khí & công trình:

  niên kỷ

  mốc tính toán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • data

  a collection of facts from which conclusions may be drawn

  statistical data

  Synonyms: information

  Similar:

  datum: an item of factual information derived from measurement or research

  Synonyms: data point