data port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • data port

    * kỹ thuật

    cổng truy nhập

    điện tử & viễn thông:

    cổng dữ liệu