data item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data item.

Từ điển Anh Việt

 • data item

  (Tech) mục dữ liệu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • data item

  * kỹ thuật

  mục dữ liệu

  phần tử dữ liệu

  trường dữ liệu

  toán & tin:

  đơn vị dữ liệu

  điện tử & viễn thông:

  linh kiện dữ liệu

  sự thông tin