data way nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data way nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data way giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data way.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • data way

    * kỹ thuật

    tuyến dữ liệu