data mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • data mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ dữ liệu