datarom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datarom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datarom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datarom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • datarom

    * kỹ thuật

    vật lý:

    hệ Datarom