dataline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dataline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dataline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dataline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dataline

    * kỹ thuật

    đường đổi ngày