data out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • data out

    * kỹ thuật

    dữ liệu ra