information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information.

Từ điển Anh Việt

 • information

  /,infə'meinʃn/

  * danh từ

  sự cung cấp tin tức; sự thông tin

  tin tức, tài liệu; kiến thức

  (pháp lý) điều buộc tội

 • Information

  (Econ) Thông tin

  + Xem PERFECT INFORMATION.

 • information

  (điều khiển học) thông tin, tin tức

  alphanumerical i. thông tin chữ số

  ancillary i. thông tin bổ sung

  average i. thông tin trung bình

  interblock i. thông tin giữa các khối

  intrablock i. thông tin trong khối

  precise i. thông tin chính xác

  processed i. thông tin đã chế biến

  redundanti i. thông tin thừa

  supplemental i. (thống kê) thông tin phụ

  within-block i. thông tin trong khối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • information

  * kinh tế

  thông tin

  tin tức

  tư liệu

  * kỹ thuật

  công nghệ thông tin

  dự kiện

  dữ liệu

  số liệu

  tài liệu

  thông báo

  tin tức

  xây dựng:

  tài liệu thông tin

  toán & tin:

  trạm thông tin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • information

  a message received and understood

  Synonyms: info

  knowledge acquired through study or experience or instruction

  formal accusation of a crime

  (communication theory) a numerical measure of the uncertainty of an outcome

  the signal contained thousands of bits of information

  Synonyms: selective information, entropy

  Similar:

  data: a collection of facts from which conclusions may be drawn

  statistical data