information copy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information copy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information copy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information copy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information copy

    * kinh tế

    bản sao để thông báo