information link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information link

    * kỹ thuật

    liên kết thông tin