informational nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

informational nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm informational giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của informational.

Từ điển Anh Việt

 • informational

  /,infə'meinʃənl/

  * tính từ

  (thuộc) sự truyền tin, (thuộc) sự thông tin

  có tin tức, có tính chất tài liệu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • informational

  * kinh tế

  cung cấp tin tức

  cung cấp tư liệu

  thuộc sự thông tin

  tình báo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • informational

  relating to or having the nature of information