information office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information office

    * kinh tế

    phòng thông tin