information board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information board

    * kỹ thuật

    bảng thông tin