information unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information unit

    * kỹ thuật

    đơn vị thông tin