information cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information cell

    * kỹ thuật

    ô thông tin