information file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information file

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tệp tin