information group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information group

    * kỹ thuật

    nhóm thông tin