information booth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information booth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information booth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information booth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information booth

    * kỹ thuật

    gian thông tin (hội chợ)