information book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information book

    * kinh tế

    sổ điều tra tín dụng