information block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information block

    * kỹ thuật

    khối thông tin