sting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sting.

Từ điển Anh Việt

 • sting

  /stiɳ/

  * danh từ

  ngòi, vòi (ong, muỗi); răng độc (rắn)

  (thực vật học) lông ngứa

  nốt đốt (ong, rắn); nọc (đen & bóng)

  sự sâu sắc, sự sắc sảo; sự chua chát (câu nói)

  sự đau nhói, sự đau quặn; sự day dứt

  the sting of hunger: sự đau quặn của cơn đói

  the stings of remorse: sự day dứt của hối hận

  * ngoại động từ stung

  châm, chích, đốt

  làm đau nhói; làm cay

  pepper stings one's tongue: hạt tiêu làm cay lưỡi

  smoke stings the eyes: khói làm cay mắt

  cắn rứt, day dứt

  his conscience stung him: lương tâm day dứt ai ta

  (từ lóng) ((thường) dạng bị động) bán đắt cho ai, bóp ai; lừa bịp

  he got stung on that deal: hắn bị bịp trong việc mua bán đó

  * nội động từ

  đau nhói, đau nhức (một bộ phận cơ thể)

  tooth stings: răng đau nhức

  đốt, châm

  some bees do not sting: có những thứ ong không tốt

  nothing stings like the truth

  nói thật mất lòng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sting

  * kỹ thuật

  y học:

  trâm, ngòi, răng độc, nốt đốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sting

  a kind of pain; something as sudden and painful as being stung

  the sting of death

  he felt the stinging of nettles

  Synonyms: stinging

  a painful wound caused by the thrust of an insect's stinger into skin

  Synonyms: bite, insect bite

  deliver a sting to

  A bee stung my arm yesterday

  Synonyms: bite, prick

  cause an emotional pain, as if by stinging

  His remark stung her

  Similar:

  pang: a mental pain or distress

  a pang of conscience

  bunco: a swindle in which you cheat at gambling or persuade a person to buy worthless property

  Synonyms: bunco game, bunko, bunko game, con, confidence trick, confidence game, con game, gyp, hustle, flimflam

  bite: cause a sharp or stinging pain or discomfort

  The sun burned his face

  Synonyms: burn

  stick: saddle with something disagreeable or disadvantageous

  They stuck me with the dinner bill

  I was stung with a huge tax bill

  prick: cause a stinging pain

  The needle pricked his skin

  Synonyms: twinge