prick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prick.

Từ điển Anh Việt

 • prick

  /prik/

  * danh từ

  sự châm, sự chích, sự chọc; vết châm, vết chích, vết chọc

  mũi nhọn, cái giùi, cái gai

  to have got a prick in one's finger: bị một cái gai đâm vào ngón tay

  sự đau nhói, sự cắn rứt, sự day dứt

  the pricks of conscience: sự cắn rứt của lương tâm

  to feel the prick: cảm thấy đau nhói

  (từ cổ,nghĩa cổ) gậy thúc (gậy nhọn để thúc bò)

  uộc khụp cái cặc

  to kick against the pricks

  (xem) kick

  * ngoại động từ

  châm, chích, chọc, cắn, rứt

  to prick holes in the ground: chọc lỗ trên mặt đất

  his conscience pricked him: lương tâm cắn rứt hắn

  đánh dấu (tên ai trên danh sách), chấm dấu trên giấy ((nghĩa rộng)) chọn, chỉ định

  to be pricked off for duty: được chọn (được chỉ định) làm nhiệm vụ

  * nội động từ

  châm, chích, chọc

  phi ngựa

  (+ up) vểnh lên (tai)

  to prick in

  trồng lại, cấy (cây nhỏ, lúa...)

  to prick off

  to prick out

  đánh dấu chấm (hình gì); châm kim vẽ (hình gì)

  to prick in to prick a (the) bladder (bubble)

  làm xẹp cái vẻ ta đây quan trọng, làm lộ tính chất rỗng tuếch (của ai), làm lộ rõ tính chất vô giá trị (của cái gì)

Từ điển Anh Anh - Wordnet