prickle-cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prickle-cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prickle-cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prickle-cell.

Từ điển Anh Việt

  • prickle-cell

    * danh từ

    (sinh vật học) tế bào gai biểu bì