prickly ash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prickly ash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prickly ash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prickly ash.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prickly ash

    any of a number of trees or shrubs of the genus Zanthoxylum having spiny branches

    Australian tree having alternate simple leaves (when young they are pinnate with prickly toothed margins) and slender axillary spikes of white flowers

    Synonyms: Orites excelsa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).