prickly poppy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prickly poppy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prickly poppy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prickly poppy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prickly poppy

    any plant of the genus Argemone having large white or yellow flowers and prickly leaves and stems and pods; chiefly of tropical America

    Synonyms: argemone, white thistle, devil's fig

    annual Old World poppy with orange-red flowers and bristly fruit

    Synonyms: Papaver argemone

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).