prickly pear cactus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prickly pear cactus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prickly pear cactus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prickly pear cactus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prickly pear cactus

    Similar:

    prickly pear: cacti having spiny flat joints and oval fruit that is edible in some species; often used as food for stock

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).