prickleback nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prickleback nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prickleback giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prickleback.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prickleback

    small elongate fishes of shallow northern seas; a long dorsal fin consists entirely of spines

    Similar:

    stickleback: small (2-4 inches) pugnacious mostly scaleless spiny-backed fishes of northern fresh and littoral waters having elaborate courtship; subjects of much research

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).