incision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incision.

Từ điển Anh Việt

 • incision

  /in'siʤn/

  * danh từ

  sự rạch; vết rạch, đường rạch

  sự khắc, sự chạm; vết khắc, vết chạm

  tính sắc bén, tính nhạy bén

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • incision

  * kỹ thuật

  sự cắt rãnh

  sự khắc

  sự khía

  sự khía răng cưa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • incision

  a depression scratched or carved into a surface

  Synonyms: scratch, prick, slit, dent

  the cutting of or into body tissues or organs (especially by a surgeon as part of an operation)

  Synonyms: section, surgical incision