slit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slit.

Từ điển Anh Việt

 • slit

  /slit/

  * danh từ

  đường rạch, khe hở, kẻ hở

  to have slits of eyes: mắt ti hí

  * động từ slit

  chẻ, cắt, rọc, xé toạc

  to slit sheet of metal into strips: cắt một tấm kim loại thành những dải nhỏ

  to threaten to slit someone's nose: doạ đánh giập mũi ai

  to slit someone's weasand

  (xem) weasand

 • slit

  (giải tích) nhát cắt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • slit

  * kinh tế

  bổ dục

  cắt dọc

  chẻ

  kẽ nứt

  khe

  tách

  vết cắt dọc

  * kỹ thuật

  kẽ hở

  khe

  khe hở

  làm nứt

  nhát cắt (trong)

  rãnh

  rãnh then

  tách ra

  tia ngắm

  xẻ rãnh

  cơ khí & công trình:

  cắt rãnh then hoa

  khe cửa

  y học:

  đường rạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slit

  a long narrow opening

  a narrow fissure

  make a clean cut through

  slit her throat

  Synonyms: slice

  cut a slit into

  slit the throat of the victim

  Similar:

  cunt: obscene terms for female genitals

  Synonyms: puss, pussy, snatch, twat

  incision: a depression scratched or carved into a surface

  Synonyms: scratch, prick, dent