slitting up trains nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slitting up trains nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slitting up trains giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slitting up trains.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slitting up trains

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự tách các toa tàu