slitting and printing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slitting and printing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slitting and printing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slitting and printing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slitting and printing machine

    * kỹ thuật

    máy tách và in