slit lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slit lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slit lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slit lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slit lamp

    * kỹ thuật

    y học:

    đèn có khe

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • slit lamp

    (ophthalmology) a lamp that emits a narrow but intense beam of light that enables an ophthalmologist, using a microscope, to view the retina and optic nerve